info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

Hồn Ma Báo Oán

Tác giả: Vương Huyền Cơ
Đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu
Thực hiện trang trí: Công ty VTTM
Photo: Vũ Hoàng Nam

Poster: Hồ Minh Mẫn
Giám đốc sản xuất: Lê Tuấn Anh


Tấn Hoàng, Minh Luân, Hữu Tín, Phạm Yến, Như Thuỳ, Thái Hiển, Xuân Mai, bé Bin